Vela Luka – Otok Korčula
Facebook
Što je novo u Veloj Luci

Nacrt III. Nacionalnog izvješća o provedbi UNECE Konvencije

Republika Hrvatska je stranka UNECE Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Aarhuška konvencija) te je obvezna svake tri godine podnositi nacionalno izvješće o njenoj provedbi.

Hrvatska je, od kada je postala stranka Aarhuške konvencije 2007. godine, podnijela dva Nacionalna izvješća o provedbi Aarhuške konvencije, a u tijeku je izrada III. Nacionalnog izvješća, koju koordinira Ministarstvo zaštite okoliša i prirode u suradnji s Ministarstvom pravosuđa i drugim tijelima javne vlasti u čijoj su nadležnosti teme vezane za okoliš te u suradnji s predstavnicom mreže organizacija za zaštitu okoliša Zeleni forum.

Cilj je ovog III. Nacionalnog izvješća dati pregled zakonodavnih i drugih mjera koje je država poduzela za provedbu odredbi Aarhuške konvencije u razdoblju od prošlog izvješća, odnosno od 2011. godine do danas.

Jednako tako, organizacije civilnog društva mogu navesti prepreke na koje se nailazi u provedbi AArhuške konvencije u Hrvatskoj, odnosno kada je ugroženo pravo javnosti na pristup informacijama o okolišu, sudjelovanju javnosti u procesu izrade dokumenata vezanih za okoliš i kada je pristup pravosuđu i pravnim lijekovima u pitanju okoliša otežan.

Nacrt III. Nacionalnog izvješća je objavljen na internetskoj stranici
Ministarstva zaštite okoliša i prirode od 25. listopada 2013.godine, radi javne rasprave u trajanju od 30 dana, te vas pozivamo da do 23.studenog 2013.godine elektroničkim putem dostavite primjedbe, priloge i komentare
(e mail: branka.pivcevic-novak@mzoip.hr )

Više info