Vela Luka – Otok Korčula
Facebook
Što je novo na Korčuli

Izmjenama i dopunama ograničenja obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2014. godini.

Na temelju članka 9. stavka 1. točke 1. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013 i 14/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROSTORNOM I VREMENSKOM OGRANIČENJU OBAVLJANJA GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM U 2014. GODINI

Članak 1.

U Pravilniku o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (»Narodne novine«, broj 101/2014 i 106/2014) u članku 2. riječi »03. studenog« zamjenjuju se riječima »24. prosinca«, a točke 1. i 2. mijenjaju se i glase:
»1. svjetionik Novi Vinodolski – Dugi rt (Tribanj) – Rt tanka Nožica – most na otoku Viru – Rt Vrulja (o. Vir) – Rt Ploče (o. Olib) – Rt Šip – o. Morovnik – o. Oruda – Rt Lučica (o. Cres) – Rt Tarej – Rt Sorinj (Rab) – Rt Stojan– Rt Plitvac (o. Sv. Grgur) – Rt Kosača – Rt Samotvorac (o. Prvić) – Rt Stražica – Rt Škuljica (o. Krk) – svjetionik Vrbnik
2. Stobreč – Rt Gomilica(o. Brač) – Rt Sumartin – Uvala Zavala (o. Hvar) – Rt Nedija – Rt Šćedra (zapad o Šćedro) – Rt vrh Šćedra (istok o. Šćedro) – uvala Prigradica (o. Korčula) – Uvala Trstena – Rt Osičac (Pelješac).«.

Članak 2.

Karte područja u Prilozima 1. i 2. zamjenjuju se novim kartama koje su tiskane su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio (Prilog 1. i 2.).

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-02/14-01/48
Urbroj: 525-13/0340-14-6
Zagreb, 4. studenoga 2014.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

Više info